Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καλύπτει και αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των αναγνωστών/επισκεπτών/χρηστών/μελών από τον ιστότοπο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΡΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑ (https://zertidis.gr), κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων ιδιοκτησίας του. Ο ιστότοπος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΡΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑ είναι ιδιοκτήτης, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων των σελίδων και υπηρεσιών τους, καθώς και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων που τυχόν δηλώνονται από τους επισκέπτες/χρήστες αυτών. Η παρούσα πολιτική/σύμβαση, σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει την έννομη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών, οι οποίες δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του ιστότοπου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΡΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑ

 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

Είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

 Επεξεργασία 

Είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. 

 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Παρακάτω αναφέρεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τη χρήση / επεξεργασία των δεδομένων σας: 

ΖΕΡΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

E-mail: info@zertidis.gr 

Τηλέφωνο: 2109511651 

 4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Η παρούσα πολιτική προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ισχύει μόνο για τις σελίδες των οποίων την ιδιοκτησία και διαχείριση έχει ο ιστότοπος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΡΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑ και δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές άλλων εταιρειών τις οποίες ο ιστότοπος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΡΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑ δεν ελέγχει. Οι σελίδες δύνανται να περιλαμβάνουν links («δεσμούς») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από τον ιστότοπο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΡΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑ, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο ιστότοπος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΖΕΡΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑ για τους όρους προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών, τους οποίους υιοθετούν και εφαρμόζουν οι φορείς αυτοί. 

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

α. Κατά την απλή περιήγηση στις σελίδες του ιστότοπου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΡΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑ, δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του επισκέπτη/χρήστη. 

β. Κατά την επικοινωνία του χρήστη μέσω της φόρμας Ολοκλήρωσης Αγοράς, όπου απαιτείται η αναγραφή από τον χρήστη των : Όνομα, Επίθετο, Όνομα εταιρείας, Χώρα/Περιοχή, Διεύθυνση, Πόλη/Κωμόπολη, Περιφέρεια, Ταχυδρομικός Κώδικας, Αριθμός Τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), Επιπρόσθετες Πληροφορίες, Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας, τα στοιχεία αυτά τηρούνται ως αποδεικτικά στοιχεία της δοσοληψίας με τον χρήστη. Τα cookies διαγράφονται από τον χρήστη με την συνήθη τακτική διαγραφής από τον διακομιστή του (browser). 

γ. Κατά την συμπλήρωση από τον χρήστη της φόρμας Εγγραφής σε λίστα για την αποστολή μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα (Newsletter), όπου απαιτείται η αναγραφή από τον χρήστη της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τα στοιχεία αυτά τηρούνται μέχρι την αποεγγραφή του χρήστη από αυτήν. Τα cookies διαγράφονται από τον χρήστη με την συνήθη τακτική διαγραφής από τον διακομιστή του (browser). 

δ. Κατά την αποστολή από τον χρήστη μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς και κατά την συμπλήρωση από τον χρήστη της φόρμας επικοινωνίας, όπου απαιτείται από τον χρήστη των : Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), Θέμα και Μήνυμα. Τα στοιχεία αυτά διαγράφονται μετά την απάντηση στον χρήστη. 

Ειδικότερα, οι τεχνικοί τρόποι με τους οποίους συλλέγονται προσωπικά δεδομένα των χρηστών κατά την χρήση των υπηρεσιών των σελίδων είναι οι ακόλουθοι: 

6. ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

α. Προσωπικά δεδομένα που δύνανται να ζητηθούν από την σελίδα. Όταν ο επισκέπτης/χρήστης χρησιμοποιεί ορισμένες λειτουργίες των σελίδων, όπως όταν επικοινωνεί απευθείας με την σελίδα, πραγματοποιεί μία αγορά, κ.λπ., ζητούνται από αυτόν τα στοιχεία επικοινωνίας του, όπως αυτά αναφέρονται στην Παράγραφο 5. 

β. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδραση του επισκέπτη/χρήστη με την σελίδα: Όταν ο επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται και αλληλεπιδρά με την σελίδα, αυτόματα γίνεται καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη, μέσω της οποίας, όμως δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιμα στοιχεία της φυσικής του ταυτότητας, αλλά αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιμότητας του ιστότοπου μας. Επιπλέον, συλλέγονται cookies, τα οποία έχετε επιλέξει και την επεξεργασία των οποίων έχετε συγκατατεθεί κατά την είσοδό σας. 

7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Διάθεση πληροφοριών σε τρίτους 

Ο ιστότοπος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΡΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑ σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο των επισκεπτών/χρηστών και δεν μοιράζεται ούτε διαβιβάζει τις πληροφορίες που τους αφορούν με τρίτους. 

8. COOKIES 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (σε μορφή .txt) που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή κάθε επισκέπτη/χρήστη, εφόσον ο τελευταίος έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων, καθώς και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες των σελίδων είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

α. Αναγκαία Cookies Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών. Χωρίς αυτά τα απολύτως απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας και υποβαθμίζεται και η προσωπική εμπειρία πλοήγησης του επισκέπτη, μιας και βασικές λειτουργίες υπολειτουργούν. 

β. Cookies επιδόσεων Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά ή μας δείχνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του ιστότοπου. 

γ. Cookies λειτουργικότητας Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις κατά την περιήγηση, ώστε να είναι δυνατόν να προτείνονται τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες του επισκέπτη. 

δ. Cookies διαφήμισης Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις πιο σχετικές με τον επισκέπτη και τα ενδιαφέροντά του. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών με στόχο τον περιορισμό των μαζικών , ανεπιθύμητων και ανούσιων διαφημιστικών μηνυμάτων. Παράλληλα βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. 

ε. Cookies Analytics Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και δίνουν τη δυνατότητα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των διάφορων λειτουργιών του ιστότοπου, έτσι ώστε να βελτιώνεται συνεχώς η εμπειρία που προσφέρεται από τον ιστότοπο. 

9. ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η συγκατάθεση κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΡΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑ

10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών /χρηστών του ιστοτόπου μας χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση (https://) και μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών. Υπογραμμίζεται ότι καμία μετάδοση ή αποθήκευση δεδομένων δεν μπορεί να είναι εγγυημένη ως 100% ασφαλής. 

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών των σελίδων του ιστότοπου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΡΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑ υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (ν.2472/1997 (όπου αυτός ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν.4624/2019), ν.4624/2019 και ν.3471/2006 αντίστοιχα) και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 679/2016 ΕΕ, για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τις λοιπές συναφείς νομοθετικές πράξεις. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος ως προς το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση ο ιστότοπος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΕΡΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑ, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών. Η χρήση των υπηρεσιών των σελίδων συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες των σελίδων

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ 679/2016/ΕΕ και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχετε τα εξής δικαιώματα: 

Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων 

Δηλαδή να λαμβάνετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε όλες τις πληροφορίες οι οποίες το αφορούν. 

Δικαίωμα διόρθωσης 

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. 

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας 

Δικαιούστε να εξασφαλίσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. 

Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή τον περιορισμό της επεξεργασίας αυτών από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, οποίος υποχρεούται να ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που διενεργείται. 

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων 

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρείχατε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. 

Δικαίωμα εναντίωσης 

Δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. 

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

13. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα προσωπικά σας δεδομένα, κάθε είδους πληροφορία, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως μεταξύ άλλων επικοινωνία με τον υπεύθυνο επεξεργασίας, αίτημα για διαγραφή, αίτημα για δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα είτε να αποστείλετε αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).